2 x 80 : MEGERT/ FLONDOR

  • Installation view
  • Installation view
  • Installation view
  • Installation view
  • Installation view
  • Installation view
Installation view > <

Info

Galeria JECZA şi Muzeul de Artă Timișoara, marchează în parteneriat, prin două expoziții, celebrarea împlinirii vârstei de 80 de ani, a unui neobosit artist contemporan, al cărui spirit viu, iscoditor, a interogat, timp de peste 50 de ani, teritoriul creației vizuale, lărgindu-i permanent granițele:  Constantin Flondor.

Expoziţia: 2 x 80 : MEGERT/ FLONDOR, va fi deschisă la Galeria Jecza în perioada 14 decembrie 2016 – 1 martie 2017.
Vernisajul: miercuri, 14 decembrie 2016, ora 18, Galeria JECZA, Calea Martirilor 51/52-53, 300774 Timișoara, România.
Prezintă: Alina Șerban, critic de artă.

ExpoziţiaFLONDOR: VERANDA CU FLORI DE ZĂPADĂ, va fi deschisă la Muzeul de Artă Timișoara în perioada 15 decembrie 2016 – 15 februarie 2017.
Vernisajul: joi, 15 decembrie 2016, ora 18, Muzeul de Artă Timișoara | Palatul Baroc / Piața Unirii, nr. 1.
Prezintă: Victor Neumann, director al Muzeului de Artă Timișoara.
Călin Stegerean, director general al Muzeului Național de Artă al României.
Ileana Pintilie, critic de artă.

Expoziția 2 x 80: MEGERT / FLONDOR, pe care Galeria Jecza o găzduiește, alătură două nume importante ale artei contemporane europene, care, prin practica lor, au modificat paradigma de înțelegere a artei, lărgind câmpul de investigare asupra acesteia.

Originari din spații care, în vremea anilor 60, când au început preocupările lor novatoare, erau considerate complet divergente – Timișoara lui Constantin Flondor reprezenta o zonă marginală a Estului european, pe când Christian Megert expunea în spații consacrate ale artei: la Copenhaga (1961), la Stedelijk Museum din Amsterdam (1962), la Lausanne, Zürich, Linz sau Graz, la Kassel (DOCUMENTA 1968), cei doi artiști s-au ”întâlnit”, totuși, în demersul comun de a regândi limitele artei.

Câteva apropieri sunt, în acest sens, semnificative: ambii sunt legați de mișcări înnoitoare ale practicilor artistice europene: Constantin Flondor este co-fondator al grupului neo-constructivist 1.1.1 și a grupului Sigma, interesat de interacţiunea dintre diverse medii artistice şi discipline ştiinţifice şi sociale, precum și de conceperea unui nou sistem pedagogic experimental; Christian Megert a conceput manifestul pentru un ”nou spațiu” (1961) și a expus alături de Grupul Zero, grupare artistică a cărei expresie pleda pentru un ”nou început” al artei, vid de emotivitate, culoare și expresie individuală.

Experimentul, inovația, interferența dintre lumea reală și reflexul ei în creație sunt puncte în care cei doi artiști se apropie. Pe când Flondor era interesat de captarea timpului – prin fotografie, film sau însemnări ale cronologiei observației, Christian Megert a imaginat un sistem de multiplicare, prin oglindire, a spațiului real în spațiul artei. În acest sens sunt instalațiile sale enviromentale, create pe baza principiului oglindirii fără sfârșit în ”noul spațiu” pentru care artistul pledează în manifestul cu acest nume (1961, Copenhaga).

Dialogul celor doi artiști octogenari, înfăptuit după aproape o jumătate de secol, devine, în cadrul expoziției, o convingătoare demonstrație a puterii artei de a transcende distanțe, diferențe, adversități, greu surmontabile altfel.

Expoziția prezintă lucrări ale perioadei 1968-1981, realizate de către Constantin Flondor în desen sau tehnici fotografice (fotografie vintage, colaj fotografic, intervenție pe vintage print, obiect cu stică canelată), precum și lucrări ale lui Christian Megert începând cu anii 60, până azi.

Parteneri: DIEHL Berlin, Muzeul de Artă Timișoara, Fundația TRIADE.


FLONDOR: VERANDA CU FLORI DE ZĂPADĂ, Muzeul de Artă Timișoara

Cele 40 de lucrări expuse în spațiile de la etajul al doilea ale Palatului Baroc fac parte din etape diferite ale creației lui Constantin Flondor. Astfel, lucrările de grafică din anii 1970-1980 sunt completate de picturile în ulei realizate în anii ’90 sau mai recent (în ultimii doi ani), reluând unele dintre temele explorate și experimentate de artist, atât individual, cât și în cadrul grupurilor de avangardă 1.1.1. și Sigma: grădina, cernerea, fulgul de nea. Una din surprizele acestei expoziții este reprezentată de sala cu lucrări dedicate familiei. Alături de impunătoarea reprezentare panoramică a orașului Cernăuți, locul copilăriei artistului, referințele bibliografice sunt completate de o serie de autoportrete și portrete ale membrilor familiei, dar și de lucrări semnate de unchiul, părinții, fiica și nepoata lui Constantin Flondor. În acest fel, putem să vorbim de o genă artistică care s-a manifestat de-a lungul genealogiei plasticianului, pe parcursul mai multor generații.

”Dincolo de plăcerea sesizării unor subtilităţile picturale şi expresive, expoziţia oferă ocazia unor meditaţii asupra raporturilor ce ţin de aparenţă şi esenţă, pentru descoperirea cărora pictura nu este doar instrumentul cu care operează ci şi mediul predilect de etalare”. (Călin Stegerean)

”Atunci când mi-a atras atenția o lucrare semnată Constantin Flondor, gândul m-a dus la interogațiile timpului nostru și de aici mai departe la criza de conștiință pe care o traversează contemporanii mei. De la geometrie la natură, de la studiul formelor la acela al culorilor, de la teme și piese de avangardă la întoarcerea la “magma primordială”, opera artistului sugerează un balans între Ocident și Orient, unul ce particularizează universul intelectual românesc și central-est-european în care artistul s-a format. Pe de-o parte este vorba de o căutare intuitivă a sinelui, pe de altă parte de un joc intelectual subtil în care se remarcă dorința de a conceptualiza prin arta vizuală cerul și pământul, omul și Dumnezeu. Din multe lucrări ale lui Constantin Flondor transpare o curiozitate pentru circumstanțele lumești, dar și intenția de a găsi acele căi nebătătorite prin care e posibilă inițierea. În fapt, în cazul său este nu doar curajos, dar și cel ce, pînă la un punct, îi structurează opera” (Victor Neumann)We celebrate one of the contemporary artists whose lively, inquisitive spirit has relentlessly probed, for over 50 years, the territory of visual creation, permanently expanding its borders: Constantin Flondor.
The event will be marked by two exhibitions, organized, in partnership, at the Art Museum in Timișoara and Galeria Jecza (Jecza Gallery)

Wednesday, December 14, 18:00,
Jecza Gallery / Calea Martirilor 51/52-53, Timisoara, Romania.

Thursday, December 15, 18:00,
The Art Museum of Timișoara | The Baroque Palace / Piața Unirii, nr. 1, Timisoara, Romania.


2 x 80: MEGERT/FLONDOR
December 14 - March 1
Artists
Christian MEGERT / CH
Constantin FLONDOR / RO

Presented by: Alina ȘERBAN, art critic

FLONDOR: THE SNOW-FLOWERED VERANDA
December 15, 2016-February 15, 2017
Presented by: Victor NEUMANN – Director of the Art Museum of Timișoara
Călin STEGEREAN - General Director of the National Art Museum of Romania
Ileana PINTILIE – art critic.


Partners
DIEHL Berlin, The Art Museum of Timișoara, Fundația Triade, rămăria.


The exhibition 2 x 80: MEGERT/FLONDOR, hosted by Jecza Gallery, brings together two influential names of European contemporary art, which, through their practice, have changed the paradigm of art comprehension, expanding the field of investigation about it.

Born in places which were considered completely divergent in the 1960s, when their innovative undertakings came into being – Constantin Flondor’s Timișoara was considered a marginal area of Eastern Europe, while Christian Megert had exhibtions in well-established artistic landmarks: in Copenhagen(1961), at the Stedelijk Museum in Amsterdam(1962), in Lausanne, Zurich, Linz or Graz, in Kassel(DOCUMENTA, 1968), the two artists „met” nevertheless, in their common undertaking of rethinking the limits of art.

A few similarities, are, in this regard, meaningful: they are both linked to movements of renewal in European artistic practices: Constantin Flondor is the co-founder of the Neo-Constructivist group 1.1.1 and the group Sigma, which was interested in the interaction between various artistic environments and scientific and social subjects, as well as the conception of a new experimental teaching system; Christian Megert conceived the manifesto for a „new space”(1961) and exhibited together with Group Zero, an artistic group whose expression argued in favor of a „new beginning” of art, a void of emotion, color and individual expression.

Experiment, innovation, the interference between the real world and its reflection in creation are points in which these two artists converge. Whilst Flondor was interested in capturing time – through photography, film or markings of the chronology of observation, Christian Megert imagined a multiplication system, through mirroring, of real space in the space of art. His environmental installations, created upon the principle of endless mirroring, in favor of which the artist argues in this manifest (Copenhagen, 1961), veers in this direction.

The dialogue of the two octogenarian artists, made possible after nearly half a century becomes, in this exhibition, a compelling demonstration of the power of art to transcend distances, differences, adversities, hardly surmountable otherwise.

The exhibition showcases works of the 1969-1981 period, created by Constantin Flondor in drawing or photographic technique(vintage photograph, collage, intervention on vintage print, object with fluted glass, as well as works by Christian Megert, starting from the 1960s to the present.